• کارگاه آنلاین قوانین تغییر ناپذیر در بازاریابی کوچینگ فراکوچ
    کارگاه آنلاین قوانین تغییر ناپذیر در بازاریابی کوچینگ فراکوچ

در کتاب استراتژی های بازاریابی نوشته آل ریس و جک تروت به ۲۲ اصل در بازاریابی اشاره شده است که می توان از آنها در مهارت کوچینگ بهره برد.

با توجه به نیاز روز افزون جامعه به خدمات کوچینگ و با توجه به اینکه هر کوچ به منظور ارتزاق روزی، نیاز به مراجع دارد، در این دوره ما به شما کمک میکنیم که متوجه شوید که کوچی (مراجع) کجاست؟ چه میخواهد؟ و در نظر دارد به چه چیزی برسد؟

ظرفیت ثبت نام تمام شده است
این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟