در پاسخ به سوالات روانشناسی کوچینگ، مدل‌ها و رویکردهای زیادی را ارائه گردیده که می‌تواند رابطه کوچینگ در روانشناسی را زیربنای خود قرار داده و عمق بیشتری به آن ببخشد.

این مدل‌ها و رویکردها عبارت‌اند از:

  • رویکردهای فرد محور
  • رویکردهای شناختی-رفتاری و عاطفی-احساسی
  • راه‌حل متمرکز بر درمان مختصر
  • مصاحبه انگیزشی
  • نظریه خودکارآمدی
  • نظریه خود-تشخیصی

این روش‌ها که بسیاری از آن‌ها از حوزه درمانی نشأت گرفته‌اند، شامل اصول و روش‌های ارزشمندی است که می‌تواند برای حمایت از افزایش عملکرد و شکوفایی بیشتر در مسائل روزمره تطبیق داده شده و اعمال شوند. همچنین، این مسئله توانایی کوچینگ در روانشناسی و میزان کاربردی بودن آن را در مراجعان بیشتر گسترش می‌دهد.

بیشتر ببینید

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟