کارگاه آموزشی”مدیریت خشم”

فیلم کارگاه آموزشی:مدیریت خشم 

۱۰۰۰۰۰ تومان 

مشخصات فیلم کارگاه مهارت های زندگی ” مدیریت خشم ” 
 

* خشم چیست؟
* چگونه خشم خود را مدیریت کنیم؟
* در کجا خشمگین شویم و در کجا خشم خود را فرو ببریم؟

 

این کارگاه در دوجلسه برگزار می شود که جلسه اول آن تاریخ ۲۱ اسفند برگزار می شود. تاریخ جلسه دوم در جلسه اول مشخص خواهد شد.


ظرفیت ثبت نام تمام شده است