مطالبی که مخاطبین در این رویداد خواهند آموخت:

* من عضوی از گروه هستم          در تنها ترین حالت ممکن ما انسانها باز هم عضوی از گروهای متعدد هستیم و همه فعالیت های ما در تعامل با این گروه های شکل میگیرد

* شناخت بهتر از خود                 با عبور از فرایند های آموزشی طراحی شده برای این دوره مخاطب شناخت بهتری از خود کسب خواهد کرد

* لزوم توان معرفی خود              ما باید بتوانیم خود را به سایر اعضا گروه و تیم معرفی کنیم و در غیر این صورت عضوی ناکارآمد هستیم

* دیدگاه من مهم است                 اینکه از چه موقعیت و جایگاهی به عالم نگاه میکنم و ویژگی های این دیدگاه بسیار مهم است 

* اثر محیط پیرامونی                شناخت اثرات محیط پیرامون ما و درک ما از آن بر ما و عملکرد ما در گروه

* تعریف فردی از موفقیت          مخاطب تعریف خود از موفقیت و اثر آن بر موفقیت گروه را خواهد شناخت

* تفاوت حقیقت و واقعیت            تا زمانی که ما به عنوان عضوی از گروه تفاوت حقیقت و واقعیت را ندانیم در درک معانی همه چیز دچار سوء تفاهم هستیم و در تعامل با هر روهی که عضوی از آن باشیم دچار مشکل خواهیم بود


ثبت نام

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟