کوچینگ خالص را پیدا کنید

 
 
داستان آشنایی یکی از کوچ های حرفه ای موسسه فراکوچ را با مهارت کوچینگ بشنویم.
سرکار خانم مریم رفیعی
 

بیشتر ببینید

داستان کوچینگ

داستان کوچینگ