دانشپذیر گرامییکی از مهم ترین مهارت های یک کوچ ارائه بازخورد سازنده است که توام با صداقت، صراحت و صمیمیت است. لذا از اینکه با نظرات ارزشمند خودتان ما را در ارائه با کیفیت تر خدمات یاری می نمایید، بی نهایت سپاسگزاریم. لطفا با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

 • دانشپذیر کدام دوره آموزشی فراکوچ هستید؟
 • از یک تا پنج نمره دهید. 5 بالاترین نمره است
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • توصیه نامه متنی است که توسط آن نقاط قوت کوچ خود را به دیگران توصیه میکنید تا دیگران هم از این خدمات استفاده کنند. شامل حس، تجربه، نتایج شخصی و ... در نهایت توصیه شما به سایرین میتواند باشد. این یک هدیه از جانب شما به کوچ خواهد بود.:)
4.5/5 - (37 امتیاز)