فرم ارزیابی مدرس

دانشپذیر گرامی
یکی از مهم ترین مهارت های یک کوچ ارائه بازخورد سازنده است که توام با صداقت، صراحت و صمیمیت است.

لذا از اینکه با نظرات ارزشمند خودتان ما را در ارائه با کیفیت تر خدمات یاری می نمایید، بی نهایت سپاسگزاریم.

 • اسم زیباتون 🙂
 • عضو کدام دوره آموزشی فراکوچ هستید؟
 • لطفا بازخورد شما به چه کسی است؟
 • 1 کمترین و 10 بیشترین رضایت شماست
 • 1 کمترین و 10 بیشترین رضایت شماست
 • 1 کمترین و 10 بیشترین رضایت شماست
 • 1 کمترین و 10 بیشترین رضایت شماست
 • 1 کمترین و 10 بیشترین رضایت شماست
 • 1 کمترین و 10 بیشترین رضایت شماست
 • 1 کمترین و 10 بیشترین رضایت شماست
 • 1 کمترین و 10 بیشترین رضایت شماست
 • لطفا اگر سوالی میتواند به ارزیابی بهتر کمک کند مطرح و پاسخ خود را هم مرقوم کنید
 • بهترین پیشنهاد شما چیست ؟
 • بهترین پیشنهاد شما چیست ؟