وبینار تمامیت

تومان

مدرسین
جناب آقای استاد یاسر متحدین  و  سرکار خانم دکتر ندا مفاخری

تاریخ برگزاری : پنج شنبه 1 مهر 1400 

ارزش سرمایه گذاری 4.000.000 ریال

هدیه ویژه فراکوچ رایگان