کارگاه تاثیر مهارت سخنوری در اثربخشی کوچینگ

49,000 تومان

کارگاه تاثیر مهارت سخنوری در اثربخشی کوچینگ

49,000 تومان