کارگاه تاثیر مهارت سخنوری در اثربخشی کوچینگ

79,000 تومان 49,000 تومان

کارگاه تاثیر مهارت سخنوری در اثربخشی کوچینگ

79,000 تومان 49,000 تومان