فرم ارزیابی جلسات کوچینگ حرفه ای

دانشپذیر گرامی
یکی از مهم ترین مهارت های یک کوچ ارائه بازخورد سازنده است که توام با صداقت، صراحت و صمیمیت است.

لذا از اینکه با نظرات ارزشمند خودتان ما را در ارائه با کیفیت تر خدمات یاری می نمایید، بی نهایت سپاسگزاریم.

 • عضو دوره های آموزشی فراکوچ هستید؟
 • از یک تا پنج نمره دهید. اگر حس خوبی داشتید 5 و اگر حس خوبی نداشتید 1 را انتخاب کنید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.
 • از یک تا پنج نمره دهید.