صدای مشتری

صدای مشتری

کن بلانچارد: بازخورد، صبحانه قهرمان است

بهبود عملکرد و ارائه خدمات ارزشمند همواره یکی از اولویت های موسسه فراکوچ می باشد که خود نیازمند شناخت صحیح نقاط قوت و قابل بهبود این موسسه است.

 

ادامه مطلب

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.