یاسر متحدین

کوچ حرفه‌ای

تحصیلات : 
کارشناسی مهندسی صنایع
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار
شهر :   مشهد

یاسر متحدین:

– بنیانگذار و مدیرعامل موسسه فراکوچ
– تدوینگر استاندارد شایستگی «کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار» در سازمان فنی و حرفه ای کشور
– مدرس کشوری کوچینگ
– بیش از ۵۰۰۰ ساعت – نفر تجربه ارائه خدمات آموزش و اجرای کوچینگ برای افراد، مدیران و سازمانها نظیر وزارت نفت، داروسازی عبیدی، همراه اول، پتروشیمی، دیجی کالا و …

 • کوچ حرفهای دارای مدرک مورد تایید فدراسیون بین املللی کوچینگ (Federation Coaching International (ICF
 • عضو هیئت موسس و مدیر مرکز آموزش کوچینگ دانش بنیان ایران ۹۴ -۹۶
 • عضو انجمن کوچینگ ایران ۹۴ – ۹۸
 • مدرس دوره های کوچینگ کسب و کار اکادمی و شتاب دهنده فردوسی
 • بنیانگذار و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه ۸۲ – ۹۴
 • سرپرست واحد مهنـدسی صنـایع کارخانه قند شیرین ۸۹
 • مدرس دوره «مدیر در نقش کوچ» هلدینک داروسازی دکتر عبیدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( مدرسه کسب و کار ماهان )در حال برنامه ریزی و اجرا

 • مدرس دوره آموزش کـــوچینگ ویژه مدیران شرکت پتـــــروشیمی خـــراسان
 • کــوچ مدیران و رهــبران سازمانهای بــزرگ از جمــله هــمراه اول و دیـجی کاال و …
 • مـدرس ۳۲ دوره تخصصی آموزش وتربیت کـوچ حـرفه‌ای Coach Business & Life
 • مدرس تــایید شــده مــرکز آمــوزش بازرگانی کشوری در حوزه کــوچینگ سـازمانـی
 • سـخنران همایش‌هاوسـمینارهای مختلـف حـوزه توسـعه منابـع انسـانی اولیـن سـمپوزیوم مربیـان والیبـال، سـازمان فنیو حرفه ای خراسـان
 • سخــران نمایشـگاه کــار وپیــشه بـه نمایندگـی از انجــمن صنفـی منابـع انــسانی ۹۶
 • سخــران پنجمیـن کنفرانـس ملـی آمـوزش وتوسـعه سرمایـه انسـانی تــهران بهمـن ۹۶
 • دوره آشـنایی بـا کــوچینگ – روســای ادارات شرکــت همـراه اول- مــشهد بــهمن ۹۶
 • آمـوزش مهارتهـای پــایه کــوچینگ – مدیــران ارشـد شرکت نــفت- تــهران مــهر۹۶
 • اولیـن همــایش عمومـی آشـنایی بـا کــوچینگ در شرکت شــهرکهای صنعتـی آذر۹۶
 • دوره کاربــرد کوچینـگ در تفویـض اختیـار – مدیـران دانشـگاه علـوم پــزشکی هــمدان
 • کارگاه کاربــرد کوچیــنگ و حــل مسـاله دانشـجویان نــخبه علــوم پــزشکی هــمدان
 • دوره آشـنایی بـا نظـام ارزشـها و هـدف گـذاری – مرکز آموزش بازرگانی خراسـان شـالی
 • کــارگاه های آشنایی بــا کــوچینگ در موسســه آموزش عالی وارستــگان، مــزرعه نــمونه آستـان قدس و …
 • « سلسله سمینارهای »کاربرد مربیگری در توسعه کسب و کارهای نوپا و استارتاپها«در دانشگاههای فردوسی، خیام،

 امام رضا )ع(، سجاد، سام و …

 • دومین گردهامیی کارآفرینان اینرتنتی مشـهد – اسـفند ۹۵ با موضوع «آشـنایی با کاربرد رفتار شناسـی در ارتباط با

 سرمایه گذار و تیم سـازی»

 • دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد- کاربـــرد روشهای مدرن تحلیل در بازار های بین المللی ارز، سهام و

 کالا بـا دو رویکـرد تحلیـل بنیـادی و تکنیکی) Stock , CFD, Forex)

 • سـازمان تعاون اسـتان خراسـان رضوی- آشـنایی با فرصتها و تهدیدها در بورس اوراق بهادار
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام-دانشکده حسابداری- آشنایی با تحلیل و سرمایه گذاری در بورس اوراق بــهادار
 • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
 • عضو باشگاه مدیران ایران
 • نماینده سازمان ملل متحد unido عـامل توسعه خـوشههای صنعتی CDA
 • عضـو مرکـز مطالعـات و توسـعه خوشـه‌های صنعتی اسـتان خــراسان رضوی
 • تالیـف و ترجمـه کتـاب در زمینـه مربیگـری و کوچینـگ(در دسـت اقـدام)
 • عضو جامعه متخصصان کنترل کیفیت صنایع ایران
 • مشـاور سـازمان صنایع کوچک در طرح مطالعاتی توسـعه خوشـه‌های صنعتی

یــاسر متحدیــن متولــد اردیبهشــت ۱۳۵۸ در شــهر مقــدس مشــهد اســت. در مــدت تحصیــل ممتــاز بــوده و مــدرک کارشناســی مهندســی صنایــع خــود را در ســال ۱۳۸۱ اخــذ نمــود. پــس از فعالیــت مدیــد در کســب‌وکارهای مختلــف موفــق بــه کســب دکــرای حرفــهای کســبوکار (DBA )گردیــد. وی در طــی ۱۸ ســال ســابقه اجرایــی، فعالیتهــا و اقدامــات زیــادی در حوزه‌هــای مختلــف انجــام داده اســت. از کارآفرینــی درحــوزه بازارهــای مالــی و بــورس )تأســیس و مدیریــت عاملــی شرکت سرمایه‌گــذاری آتیــه در ســال ۱۳۸۲ )تــا نمایندگــی ســازمان ملــل UNIDO به عنــوان عامــل توســعه خوشــه‌های صنعتــی )CDA)و مدیریــت واحــد مهندســی صنایــع واحدهــای صنعتــی و … .

 تیــپ شــخصیتی او کارآفریــن و خــلاق اســت ENTP )ابتــکار و مدیریــت خلاقانــه سرلوحــه کارش بــوده و بــه مباحــث اســتارتاپی نیــز علاقــه زیــادی دارد. بعــد از کســب تجــارب زیــاد و فــراز و فرودهــای حرفــه‌ای، بهرتیــن راه توســعه افــراد و کســب وکارها و خدمــت بــه جامعــه را مربیگــری یــا Coachingیافتــه و از ســال ۱۳۹۴ فعالیــت حرفــه‌ای خــود را بــه صــورت تخصصــی آغــاز نمــوده اســت.

 در همیــن راســتا ضمــن آمــوزش و دریافــت مــدارک بین‌المللــی کوچینــگ، دوره‌هــای آموزشــی مختلفــی نظیــر »نظریــه انتخــاب و واقعیــت درمانــی ویلیــام گلــر« و »تحلیــل رفتــار DISC »و »درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ACT »و »دوره مربیگــری مهارتهــای زندگــی« را بــا موفقیــت گذرانــده اســت. در همیــن مــدت در کنــار ســازمانها و مدیــران زیــادی به عنــوان کــوچ حضــور داشــته و نتایــج بســیار مثبتــی را در کارنامــه خــود ثبــت نمــوده اســت.

 در حــال حــاضر خالــق و مالــک برنــد »فراکــوچ« بعنــوان اولیــن و بزرگتریــن مرکــز آمــوزش کوچینــگ در ایــران می‌باشــد. تــا کنــون مــدرس بیــش از ۲۵۰ دانشپذیــر در حــوزه کوچینــگ بــوده کــه حاصــل آن تاییــد صالحیــت حــدود ۱۰۰ کــوچ حرفــه ای در ســطح ملــی و بیــن المللــی میباشــد. گواهینامــه ایــن دوره آموزشــی ثبــت شــده در مرکــز آمــوزش بازرگانــی کشــور و بــا مجــوز ســازمان برنامــه و بودجــه اســت کــه معتبرتریــن مــدرک داخلــی در ایــن زمینــه محســوب میگــردد. وی بــا فعالیتهــای اجرایــی و ســخنرانیهای خــود، گام بســیار مؤثــری در ترویــج و فرهنگســازی مربیگــری بــه طــور رســمی در کشــور برداشــته اســت.

عا شـــق آ نچــه می پـــرستی بــا ش فــا ر غ ا ز جــا م و می پرســتی بــا ش

تــو بــرای تعالــی آفریــده شــدی »بهرتیــن هــر آنچــه هســتی بــاش

رزرو جلسه کوچینگ
4.7/5 - (290 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *