کوچینگ مهارت عمیقی است که توضیح آن در قالب کلمات بسی مشکل است.
سرکار خانم زنوزی، کوچ حرفه ای کوچینگ را در قالب داستان بیان می کنند. با هم بشنویم.

بیشتر ببینید

کوچینگ خالص را پیدا کنید...

کوچینگ خالص را پیدا کنید…

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟